GELIEVE DEZE PRIVACY POLICY AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN VAN DE INSIDE B&P WEBSITE

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens ingevolge het bezoek en gebruik door eender welke gebruiker (hierna “u” of “Betrokkene(n)”) van de website http://www.insidegroup.be, mobiele applicatie of eender welke ander elektronisch communicatiemiddel (hierna “Website”) beheerd door INSIDE BRANDMARKETING & PUBLISHING, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Mevrouw Courtmansstraat 41, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0888.027.773 een Belgische kredietinstelling (hierna “Inside B&P“, “wij”, “ons” of “onze”), met e-mailadres: hello@insidegroup.be

Inside B&P raadt u aan om aandachtig deze Privacy Policy te lezen evenals de Gebruiksvoorwaarden voor de Website vooraleer de Website te bezoeken.

Door uw bezoek aan en/of gebruik van de Website, bevestigt u en erkent u dat u op afdoende wijze werd geïnformeerd over deze Privacy Policy. Indien u niet akkoord gaat met deze Privacy Policy, wordt u aangeraden geen gebruik te maken van de Website. We raden aan dat u de Privacy Policy opslaat en afdrukt zodat u deze later kan consulteren.

Verwerking van persoonsgegevens

Door onze Website te bezoeken geeft u ons bepaalde persoonsgegevens (bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via het contactformulier of u in te schrijven voor onze nieuwsbrief) of verzamelen wij zelf bepaalde persoonsgegevens (door het gebruik van cookies) die wij verder zullen verwerken overeenkomstig de bepalingen in deze Privacy Policy. Deze persoonsgegevens betreffen hoofdzakelijk, maar zijn niet beperkt tot, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, uw internet browser, het besturingssysteem, de pagina’s en informatie die werden geconsulteerd op de Website, de totale tijd van het bezoek aan of het gebruik van de Website, desgevallend locatiegegevens, voor de Website, desgevallend, de domeinnaam van de website die u naar de geconsulteerde webpagina heeft geleid.

Tenzij anders wordt bepaald in deze Privacy Policy, hebben de begrippen in deze Privacy Policy de betekenis zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden voor de Website of de toepasselijke wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens, en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) (hierna “AVG”).

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een bezoek aan de Website is gebaseerd op artikel 6.1. a) AVG (toestemming) wanneer u contact met ons opneemt door het contactformulier in te vullen of door ons een e-mail te sturen. De persoonsgegevens die wij op deze manier verkrijgen zullen wij verwerken om uw verzoek te kunnen behandelen en om verder met u te communiceren ingevolge uw vraag en/of verzoek.

Indien u zich inschrijft voor onze mailinglijst zal de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op artikel 6.1. f) en overweging (47) AVG (onze gerechtvaardigde belangen) omdat het in ons zakelijk belang is om onze onderneming en de diensten die wij aanbieden bekend te maken aan het publiek middels reclamevoering. Deze informatie zal ons eveneens helpen ter bevordering van onze productontwikkeling en de algemene klantentevredenheid. De persoonsgegevens die u in deze context aan ons verstrekt zullen gebruikt worden om u commerciële berichten te sturen (zoals onze nieuwsbrief, uitnodigingen, enquêtes, etc.). Weet dat u zich steeds kan uitschrijven van de mailinglijst, door ons te contacteren via de contactgegevens bovenaan in dit document.

De persoonsgegevens die wij verzamelen aan de hand van de cookies op onze website, zullen door ons verwerkt worden op basis van artikel 6.1. f) AVG (onze gerechtvaardigde belangen) voor een vlot en efficiënt verloop van onze handelsactiviteiten, zodat wij interne analyses kunnen uitvoeren met betrekking tot het gebruik van de Website zodat maatregelen genomen kunnen worden ter bevordering van de toegankelijkheid, efficiëntie en werking van onze Website.

Persoonsgegevens overmaken aan ANDEREN

Voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de verwezenlijking van (één van) de bovenvermelde doeleinden kunnen de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld van andere vennootschappen. Zo zullen wij voor onze Website samenwerken met IT en marketing dienstverleners, waarmee we de nodige overeenkomsten hebben afgesloten in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Indien de persoonsgegevens verstuurd worden naar vennootschappen die hun maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte hebben, verbindt Inside B&P zich ertoe om alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (bv. door te kiezen voor dienstverleners die zich hebben aangesloten bij het EU-US Privacy Shield of door EU Standaard clausules af te sluiten).

Rechten van de betrokkenen

U heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken of bezwaar maken tegen de verwerking indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn.

U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

U heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming (recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens).

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens bovenaan in dit document.

Indien u een vraag of klacht heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u deze in de eerste plaats aan te kaarten met Inside B&P. U heeft evenwel eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@gba-apd.be).

Bewaring van persoonsgegevens en nieuwsbrief

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doeleinden die hierboven vermeld worden, te verwezenlijken. Zo zullen we uw contactgegevens verwijderen uit onze mailinglijst van zodra dat u aangeeft dat u niet langer ingeschreven wenst te blijven.

Iedereen die zich inschrijft op de nieuwsbrief, kan zich ten alle tijde uitschrijven door op de link in de footer van onze mails te klikken. Wij gebruiken Mailchimp als emailplatform. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord dat uw informatie en gegevens worden doorgegeven aan Mailchimp. Meer informatie over de Mailchimp privacy vind je terug op hun website.

Bescherming van de persoonsgegevens

Inside B&P heeft alle nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

Inside B&P wenst niettemin uw aandacht te vestigen op het feit dat geen enkel netwerk, en vooral het internet, niet volledig veilig is. Behalve in geval van bedrog of zware fout, kan Inside B&P niet aansprakelijk gesteld worden in geval van verlies, schade, of ongeoorloofde verwerving van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van de Website, noch voor de schade die daaruit zou voortvloeien.

Wijzigingen aan de Privacy policy

Onderhavige Privacy Policy voor de Website is de enige erkende verklaring van Inside B&P met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de Website evenals met betrekking tot het gebruik en de publicatie van deze gegevens. Andere verklaringen hebben geen enkele juridische waarde, noch enige bindende kracht voor Inside B&P, en kunnen de onderhavige Privacy Policy niet vervangen en kunnen niet beschouwd worden als een meest recente versie of een wijziging van de onderhavige Privacy Policy.

Inside B&P behoudt zich het recht voor deze privacy policy op geregelde tijdstippen te herzien en, indien zij het nodig acht, wijzigen toe te brengen. Bij elke betekenisvolle wijziging van de inhoud van deze privacy policy zal een bericht op de Website worden geplaatst om u hierover in te lichten.

Overige bepalingen

Als een deel van deze Privacy Policy nietig of ongeldig wordt verklaard, om welke reden dan ook, blijven de andere onderdelen van deze Privacy Policy geldig en toepasselijk alsof de nietige of ongeldige delen er geen deel van zouden uitmaken.

In het geval van tegenstrijdigheden of interpretatiekwesties, prevaleert de Nederlandse versie van de Privacy Policy boven elke andere versie in eender welke andere taal.

Het niet uitoefenen van enig recht dat voortvloeit uit de bepalingen van de Privacy Policy wordt op generlei wijze beschouwd als een afstand van recht in hoofde van Inside B&P.

Deze Privacy Policy wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht, en de rechtbanken van Antwerpen (België) zullen exclusieve bevoegdheid hebben om te oordelen over geschillen in verband met deze Privacy Policy.

Deze Privacy Policy werd het laatste aangepast op 17 april 2019.